Epistel från årsmötet

Epistel från årsmötet

Till vänner överallt

Till årets möte bar vi med oss frågan från vårt tema:

Våra vittnesbörd – Hur vandrar vi, som samfund och individuellt, med glädje genom världen och svarar på det av Gud i var och en?

Det svenska årsmötet växer såväl numerärt som andligt. Vi konstaterar att det är verksamheten som styr ekonomin och att våra pengar gör nytta. Så även Kväkarhjälpens väl genomtänkta projekt på olika håll i världen.

Det finns en förväntan både inom och utanför samfundet att vi ska bli mer synliga och aktiva i det Svenska samhället. Ett viktigt steg på vägen är att programsamordnaren nu flyttar in på Kväkargården och även blir dess husvärd.

Vidare har samfundet ansökt om observatörstatus i Sveriges kristna råd, som samlar alla kyrkor med en kristen trosbekännelse.

I och med innevarande år har en både inåt- och utåtriktad utbildningssatsning kommit igång. Vår närvaro i sociala medier har ökat genom hemsidan och Facebook. Frågan om logotyp för det svenska samfundet togs upp och kommer fortsatt att bearbetas.

Svenska kväkare har en stark längtan efter att öka sitt fredsarbete. Resultatet av en online-enkät bland medlemmarna togs upp i ett tröskemöte. Vi beslöt att på nytt bilda en fredskommitté.

Under helgen har vi även hunnit ta del av berättelser, dikter och lärt oss dansen Virginia Reel. Allt har inramats av vitsippor och fågelsång under en varm majsol.

Svenska årsmötet 2018

 

Här följer årsmöteshälsningen i engelsk översättning av Sue Glover Frykman.

 

To Friends everywhere

At this year’s meeting we considered the question from our theme:

Our testimonies – How do we walk, as a community and individually, cheerfully over the world, answering that of God in every one?

Sweden Yearly Meeting is growing both numerically and spiritually. We note that it is the work that directs the finances, and that our money makes a difference. So too do Quaker Service Sweden’s well prepared projects in different parts of the world.

There is an expectation both inside and outside the Religious Society of Friends in Sweden that we should be more visible and active in Swedish society. An important step on the way is the programme coordinator’s move to the Friends Centre in Stockholm and being the warden there.

We have applied for observer status with the Christian Council of Sweden, an ecumenical body that gathers all churches in the Christian tradition.

An internal and external educational venture was launched this year. Our presence on social media has increased through the website and Facebook. The question of a logo for the Religious Society of Friends in Sweden was discussed, and will continue to be worked on.

Swedish Quakers have a strong desire to increase their peace work and witness. The result of an online questionnaire for members was considered in a threshing meeting. We agreed once again to form a peace committee.

During the weekend we also listened to stories, poems and learned to dance the Virginia Reel. Everything has been framed by wood anemones and birdsong, beneath a warm May sun.

Sweden Yearly Meeting, 10-13 May 2018
Sue Glover Frykman, Presiding Clerk
Annika Hollsing, Recording Clerk