"Jesus-boken" recenseras

”Jesus-boken” recenseras

Kväkaren och bibliotekarien Sebastian Lönnlöv berättar här hur det var att läsa Ingmar Hollsings bok Tillkomme ditt rike – En kväkare ser på Jesus.

Jag är en av dem som sökt sig till kväkarna för att komma undan traditionell kristendom, bland annat dess fokus på Jesus. Samtidigt är det omöjligt att som människa i den här världen helt undgå att ha en relation till bilden av, och myten om, Jesus Kristus. Att vara medlem i ett samfund som utgår från kristendomen och där majoriteten är kristna innebär också att Jesus alltid är närvarande, även för den som inte själv har en nära relation till honom. Därför gläder det mig att den svenske kväkaren Ingmar Hollsing har skrivit en bok om Jesus, som är just så personligt färgad och absolut odogmatisk som en sann kväkartext måste vara. Som grundinställning fungerar ett inledande citat av Emilia Fogelklou: ”Stackars Jesus, bara man ville dyrka honom lite mindre och höra på honom lite mer.” Genom att fokusera på de ord och handlingar som tillskrivs Jesus försöker Hollsing att just lyssna på Jesus och förhålla sig till honom på ett personligt och genomtänkt sätt, snarare än att bara dyrka enligt redan uppsatta mönster och regler.

I Tillkomme ditt rike – En kväkare ser på Jesus presenteras centrala textpartier i Nya testamentet, som sedan kommenteras med fokus i både känslor och tankar hos författaren. Det är oavbrutet intressant med många smakprov, både ur Bibelns texter och kristendomens komplexa historia. Här framträder en Jesus som kanske snarast var fattig och politisk, men samtidigt djupt rotad i sin tro på en bättre värld som snart skulle komma. En person som främst avskydde de rika och sökte sig till de som levde i utanförskap, kanske också för att han själv var född in i ett utanförskap. Kanske var Jesus helt enkelt oäkting och därför aldrig accepterad, vare sig av samhället eller av Josef? Hollsing provar och förhåller sig till diverse olika möjligheter. Hur kan en människa i Jesus situation ha tänkt och känt? Vad av det som står om Jesus kan tänkas vara bortom legenden och närma sig de historiska händelserna kring en upprorsmakare som avrättades men som efter sin död blev centralpunkten i en ny världsreligion? Hollsing fokuserar på den historiske Jesus som människa, inte på hans roll inom kristendomen, även om den senare självklart också finns närvarande.

Det jag saknar är en inledande presentation av evangelierna och deras tillkomsthistoria, samt en introducerande bild av Jesus-forskningen och dess olika spår över tid. Det hade absolut underlättat för mig som inte alltför inläst på ämnet. Samtidigt är jag helt klart nu mer nyfiken på Jesus och har fått en djupare, mera tänkande inställning till denna både historiska och mytiska person eller gestalt, som så länge varit i centrum för så mycket att ingen kan undgå att förhålla sig till hans betydelse – både i fråga om konst, litteratur, politik, historia och religion. Att då bli mer beläst – och få smak för vidareläsning – är helt klart värdefullt. Där fyller Ingmar Hollsings bok en viktig funktion, förhoppningsvis inte bara för kväkare utan också för andra som är beredda att inte bara se på Jesus som Messias eller Guds son, utan också som en människa.

— Sebastian Lönnlöv