"Jorden är vårt enda hem — låt oss ta hand om den tillsammans"

”Jorden är vårt enda hem — låt oss ta hand om den tillsammans”

På svenska samfundets årsmöte i juni beslöts att samfundet skulle ansluta sig till de många andra kväkarorganisationer i världen som skrivit under ett klimatuttalande formulerat av kväkare.

Så här lyder uttalandet:

Att möta utmaningen från klimatförändringen

Ett gemensamt uttalande från olika kväkargrupper
Januari 2015

”Det skulle vara till stor hjälp när man vill varna och vägleda människor om hur de ska använda världen, om de hade studerat den bättre så att de bättre kände till hur den skapats. För hur skulle de kunna missbruka den om de såg den store Skaparen möta deras blick, i helheten och i varje del av den?” — William Penn, 1693

Som kväkare är vi kallade att arbeta för Guds Fredsrike på hela jorden, och att då dela på ett rättvist sätt med alla folk.[1]

Vi uppmanar våra respektive länders ledare att fatta de radikala beslut som krävs för att skapa en rättvis, tillräcklig och effektiv internationell överenskommelse om klimatförändringen.

Som kväkare ser vi den antropogena klimatförändringen (klimatförändring på grund av mänskliga aktiviteter) som ett symptom på en större utmaning: Hur ska vi leva uthålligt och rättvist på den här jorden?

Vi inser att den nuvarande ökningen i utsläpp av växthusgaser leder till en ökning utan tidigare motstycke av den globala genomsnittstemperaturen vid jordytan, vilket är utomordentligt skadligt för jordens ekosystem och arter, däribland människorna.

Vi inser att den katastrofala och världsomfattande klimatförändringen inte är oundviklig om vi väljer att handla snabbt.

Vi inser att vi har ett personligt och kollektivt ansvar för att försäkra oss om att de fattigaste och mest utsatta folken inte nu blir lidande som en konsekvens av våra handlingar, och inte heller alla våra framtida generationer. Detta ser vi som en samvetsfråga.

Vi inser att det finns ett samband mellan klimatförändringen och de globala ekonomiska orättvisorna, och även de konsumtionsnivåer som nått tidigare oanade höjder. Vi ifrågasätter antagandena om obegränsad materiell tillväxt på en planet med begränsade naturresurser.

Vi inser att de flesta utsläppen av växthusgaser sker vid förbränning av fossila bränslen. Vi inser att vår ökande befolkning fortsätter att sträva efter ekonomisk tillväxt byggd på fossila bränslen. Vi inser att jorden har större förråd av fossila bränslen än vad vi kan förbränna utan fara, och att det allra mesta av dessa förråd måste bli kvar under jord om vi ska kunna undvika klimatförändringens katastrofala följder. Därför är vi djupt skeptiska till att man fortsätter investera i och understödja utvinningen av fossila bränslen.

Vi vill utveckla ett globalt mänskligt samhälle som prioriterar människors välfärd före vinst, och lever i ett rätt förhållande till vår jord, en fredlig värld med meningsfull sysselsättning, ren luft och rent vatten, förnyelsebar energi samt friska och livskraftiga gemenskaper och ekosystem.

Som delar av den vackra mänskliga familjen söker vi meningsfulla åtaganden för oss själva och för våra länders ledare, så att vi kan bemöta klimatförändringen för vår gemensamma framtids skull, för jorden med alla dess arter och för de generationer som ska komma. Vi ser denna vår jord som en häpnadsväckande gåva som ligger till grund för livet. Den är vårt enda hem. Låt oss ta hand om den tillsammans.

[1] Kabarak-uppropet för fred och ekologisk rättvisa, 2012, s 1