Kväkarteologi - ett föredrag. Del 4

Kväkarteologi – ett föredrag. Del 4

Kväkarteologi är inget statiskt, utan rör sig mellan poler i olika spänningsfält. Detta sker på individuell nivå men speglas också på samfundsnivå. Rörelserna uppstår när vi som individer får nya upplevelser och vill förändra hur vi uttrycker oss om det andliga livet. Rörelserna kan också ha med förändringar i det omgivande samhället att göra.

Jag har i mitt arbete med kväkarteologi identifierat åtminstone fyra sådana spänningsfält som jag använder för att belysa olika epoker av kväkarnas historia. Min förhoppning är att de hjälper till att skapa en röd tråd i en annars mycket komplex väv av händelser.

Det här är ett refererat av ett föredrag hållet på Kväkargården. Föredragets längd gör att refereratet delats upp i sex kortare delar:

  • Del 1. Mitt möte med kväkarteologi genom deltagande i det svenska kväkarsamfundets andaktsliv. Presentation av teologiska spänningsfält.
  • Del 2. De första kväkarna, 1647–1666
  • Del 3. Restorationens kväkardom, 1667–1689
  • Del 4. Kvietismen, 1690–1820
  • Del 5. Kväkardomens splittring och diversitet, 1820–1890
  • Del 6. Liberal kväkardom, 1890–1950 och liberal-liberal kväkardom, 1950 och framåt

Torbjörn Söderquist

Kvietismen, 1690–1820

Kvietismen är den längsta sammanhängande perioden av en enhetlig kväkarteologi.

Första generationens ledargestalter är borta

Den första karismatiska väckelsen med starka, levande vittnesbörd hade lagt sig. Rörelsen blev tystare och försiktigare med att hävda sin tro. Den slöt sig och konsoliderade sig. 

”Att leva i världen men inte av den” var en viktig grundsats. Kväkarna särskilde sig genom synliga yttre tecken som enkelhet i tal och klädsel. Man etablerade regler för giftermål och vårdade inåt andakts- och mötesformer. Mötena kunde förskjuta dem som bröt disciplinen.

Barclay´s Apology 1676

Robert Barclay var av adelssläkt och lärd teolog. Han såg som sin uppgift att skapa den första systematiska kväkarteologin. Den är uppbyggd kring 15 grundsatser och betonar det Inre Ljuset. Sanningen erhålls erfarenhetsmässigt, genom direkt inre uppenbarelse:

“Vår storslagna uppgift att vänta inför Gud innebär både yttre och inre självförnekelse. Sinnet måste lämna allt eget funderande och fantiserande. Man måste upphöra med all aktiv spekulation och släppa egna föreställningar. När det egna jaget är tomt på sig själv och alla yttringar av egenviljan är grundligt korsfästa, då är man redo att motta Gud […]”

Kvietismen – en levande kväkardom

Kväkarna byggde självständiga kväkarkommuniteter med vilja att reformera det omgivande samhället.

Man mobiliserade ett motstånd mot slaveriet och verkade för förbättringar för psykiskt sjuka, bland annat genom byggande av det allra första mentalsjukhuset: ”The Retreat” i York

Kväkarna skapade även möjlighet till utbildning för fabriksarbetare. Kväkaren Elisabeth Fry verkade för fängelsereformer och möjligheter för kvinnors utbilda sig och förvärvsarbeta, för att kunna bli ekonomiskt oberoende.

Tabell för förseelser vid Philadelphia Yearly Meeting, 1682–1776

Denna tabell visar vilka disciplinära förseelser som kväkarna i Philadelphia kunde göra sig skyldiga till, och som också kunde leda till uteslutning.

FörseelseAntalProcent av totalProcent uteslutna
Inom giftermål492537,4 45,8
Dryckenskap10347,8 60,9
Militär aktivitet504 3,871
Utebli från andakt497 3,870,8
Disciplin4083,277,1
Lössläppt uppträdande3592,754,3
Profan hållning 2311,868,9
Ingå olaga äktenskap 2171,627,4
Bråk2141,641,1
Underhållning1781,439,9
Negligera familjeansvar1421,149,6
Spel1070,848,1
Sexualbrott
Otukt med förlovad13119,939,6
Otukt7275,570,6
Incest1741,375,7
Äktenskapsbrott460,387
Brott mot offer
Skuld6134,651,4
Överfall391341,3
Förtal1240,935,2
Hålla slavar1230,922
Bedrägeri1180,958,1
Stöld610,560

Enkel klädsel

George Fox gav detta råd om klädsel år 1688:

”Ta bort vackra hattar och onödiga knappar på era ärmar, skuldror, ryggar, på era rockar. Bort med eleganta spännen på skjortor och västar …

Margaret Fell, å andra sidan, beskriver kväkarnas klädkod som ”ett dumt och torftigt evangelium”.

Kväkarföretagsamhet

Kväkarna var uteslutna från universitet och offentliga yrken men kunde verka inom företag och handel. De blev framstående på många områden, bland annat inom bankväsende och chokladtillverkning. Kväkarnas hållning, med fasta priser och hederlighet, gav ett gott rykte. De förhöll sig öppna mot den framväxande vetenskapen.

Spänningsfälten

Det Inre Ljuset som primär auktoritet stärks.

Det sker en ökad betoning av form, på det levande vittnesbördets bekostnad. Formen blir ett sätt på vilket man uttrycker sin kväkartro. Man vårdar mötesformer och organisationsstruktur. Disciplinära regler för klädsel, giftermål och uppförande införs. Man fortsätter att vara aktiv i att reformera det omgivande samhället. Företagande och handel blir viktiga verksamhetsområden för kväkare. Kväkarna blir respekterade och uppskattade som en god samhällskraft.

Tystnaden blir ännu mer långtgående. Inre och yttre självförnekelse blir förutsättning för att urskilja Guds vilja. Gruppens urskillning blev mer betydelsefull.

Rörelsen i spänningsfälten uppstod inifrån rörelsen själv att utåt visa att man skiljer sig från världens liv. Trycket från det omgivande samhället minskar.