Mystik och aktivism

Mystik och aktivism

Referat från föredraget ”Mystik och Aktivism  – berättelse från kväkarnas 370-åriga fredsarbete” som den 28 februari 2021 hölls via Zoom-länk av Julia Ryberg (samfundspedagog) och Sharon Gustafsson (ombud i Fredskommittén).  Föredraget ingick i Kväkargårdens vårprogram

*

År 1947 fick det internationella kväkarsamfundet Nobels fredspris. I sitt tal vid utdelningsceremonin sade Nobelkommitténs ordförande Gunnar Jahn:

”I dag är kväkarna engagerade i arbetet som kommer att fortsätta i många år. Men att i närmare detalj studera de individuella hjälpprogrammen skulle inte ge oss någon djupare inblick i dess betydelser. Ty det är inte genom stödinsatsernas omfattning eller dess praktiska utformning som kväkarna gett mest till de människor de mött, utan genom andan som låg bakom insatserna.”

Varifrån kommer då denna ”anda”?

Sedan Vännernas samfunds uppkomst på 1650-talet har kväkare på olika sätt, individuellt och kollektivt, arbetat för att bidra till att skapa en rättvisare, mänskligare och fredligare värld. De har arbetat utifrån övertygelsen om att konflikter aldrig ska lösas med våld, att det finns något av Gud i varje människa, och att man konsekvent måste omsätta sin tro i praktisk handling. Här är alltså grunden till den anda som Gunnar Jahn talade om. Kväkarna kallar det sitt fredsvittnesbörd.

I föredraget fick åhörarna följa med på en tidsresa, från 1660-talet fram till idag. De fick möta enskilda kväkare som, utifrån den samtid och de villkor som då rådde, och genom sina ofta modiga och enträgna handlingar, har gett liv åt fredsvittnesbördet. Det har kunnat gälla kampen mot slaveriet, kampen mot sociala och ekonomiska orättvisor, kampen för att förhindra krig, humanitära insatser under och efter krig, och – i dag i Sverige – kampen mot kärnvapen.

Bakom föredraget fanns en tanke: att genom kunskap om vår historia hjälpa vår kväkargeneration att finna ett sätt att bära fredsvittnesbördets budkavle vidare, båda personligt och som samfund.

I dessa zoom-tider går det lätt att upprepa föredraget, till exempel i samband med ett lokalt andaktsmöte. Den som är intresserad är välkommen att ta kontakt med vår samfundspedagog Julia Ryberg på epost: juliaryberg@me.com