Att följa sin livsväg i vardagen

Referat från retreaten den 19 september på Kväkargården

Att följa sin livsväg i vardagen – Hur kan jag få mitt yttre liv att överensstämma med det som är sant i mitt inre?

Kväkardomen menar att hela livet är sakramentalt och bärare av det gudomliga. Livet är ett odelbart helt och dess innersta är kärlek men också sanning och rättvisa.

”Den omistliga faktorn är ett allvarligt sökande efter sanningen. Det leder till att individen ställs så ensam som det behövs för att på allvar söka Gud.”
Emilia Fogelclou

 Detta leder till en radikal individuell dimension men stannar inte där. Ur medkänsla och barmhärtighet leder det vidare till en gemenskapsfrämjande, social, samhällelig-politisk dimension. Detta är grunden till kväkarnas aktiva arbete för fred, social rättvisa och humanitet.

 Den av tankar och planer upptagna rösten utestänger Guds röst. Medvetandet om att alla människor har samma värde i Guds ögon kan vidga vårt hjärta vår värld och förbereda oss för ett liv i gemenskap med gruppen.”
Isaac Pennington

Vad innebär det att leva inifrån och ut? Inåt – vänd mot det andliga liv, den andliga förankring, de inre källor varur gudsuppenbarelsen ständigt och oförmedlat flödar… Utåt – inspiration, omedelbarhet, öppenhet i nuet, livsintuition bortom teori, ideologi, teologi, tankevärld mot närvaro, lyhördhet, förhöjd handlingsberedskap.

”Här föreligger på varje punkt en strävan att byta teologi mot empiri, starkt inåtvänd som vänder sig till det andliga liv som inspirerat dem.”
James Nayler ur Love to the lost.

”Om en människa har fullt med egna planer och beräkningar hindrar hon ingivelsens omedelbara kraft, om hon för mycket dröjer vid bilden, symboler och ord så kan de fördröja hennes möte med verkligheten.”
Emilia Fogelclou

 Vi behöver stanna upp ibland, stilla oss och genom andakten, som är vår andliga källa lyssna till Guds röst.

 ”När jag kom till de tysta samlingarna med Guds folk kände jag en hemlig kraft bland dem som rörde mitt hjärta. När jag gav efter för den kände jag hur det onda i mig försvagades och det goda lyftes upp. Jag blev på detta vis knuten till dem och förenad med dem. Och jag hungrade efter mer och mer av denna kraft och liv tills jag kunde känna mig helt sonad.”
Robert Barclay Apology

 ”O vänta, vänta efter Gud! Stilla din själ en stund. Vänta efter Gud i verklig ödmjukhet och sann lydnad. Vänta tills ditt öga sluts och Guds öga i dig öppnas för de syner som kommer från honom.”
Isaac Pennington

 ”Vi behöver en stillhet som först och främst blottar verkligheten utom och inom oss. Det är först sedan vi blivit seende som vi vet åt vilket håll vi ska gå…”
Sven Ryberg

Vi var sju personer som samlats på Kväkargården och i stillhet och närvaro delade varandras berättelser. Vi behöver varandra. Att vandra vår livsväg i världen är inte så lätt. Vi tar lätt efter vad andra i våra ögon kanske mer framgångsrika människor gjort.

”Akta dig för att vandra som andras efterliknare ty om än den väg är god för dem som äro i ljuset, så är du i dunklet utan att veta vart du går och utan att kunna få styrka från Gud att bära dig på vägen…. Det blir till sist bara spilld möda.

Och akta er för att döma andras mått men besinna er på ert eget. Om än vägen tycks dig dunkel, döm den ej! Annars kanske du dömer Livets lag.”
James Nayler

Allt eftersom vi växer upp blir vi mer och mer produkter av föräldrar, kultur, religionens och omvärldens budskap. Vi behöver en personlig förvandling som innebär att dö från gammal identitet och födas till ny identitet så att vi kan lämna självcentrering och separation och öppna oss för världen och varandra. Att leva inte avskild från världen utan i världen men inte av världen.

”Det handlar icke om vad som skett i andra släktled, förflutna eller kommande, på hundra eller tusen års avstånd, utan vad som i denna dag leder till begynnelse för en ny människa och en ny andlig födelse… förutan ingen kan se Guds rike.”
James Nayler

 Att bryta normer kan medföra att kostnaden kan bli stor.

”Han kallas dåre och galning för att han inte vill tjäna tiden eller världen. Bort med en sådan, han bör ej få leva, han bryter seder och traditioner som vi och våra fäder efterlevat under så många år och vänder världen upp och ner.”
James Nayler

Ändå är vi kallade att vandra vår livsväg.

Av Torbjörn Söderquist