Riksdagspartiernas svar om kärnvapen

Riksdagspartiernas svar om kärnvapen

Den 13 juli 2020, vid årsdagen för Sveriges beslut att tillsvidare inte skriva under FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, uppvaktade kväkarna regeringstjänstemän och överlämnade ett öppet brev med en uppmaning till regeringen att nu skriva under konventionen.

Läs mer i rapporten Vi uppvaktar UD om kärnvapen och det öppna brevet Enda sättet att undvika ett kärnvapenkrig är att förbjuda kärnvapen. Vill du veta mer om FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen, se Fredsbladet hösten 2019.

För att Sverige ska ställa sig bakom konventionen krävs att regeringen först skriva under den.  Sedan måste riksdagen ratificera den. Ett av argumenten regeringen ger för att inte skriva under är att det inte finns en majoritet i riksdagen för att ratificera konventionen.

Här redovisar Fredskommittén för de svar som inkommit från riksdagspartierna. Några av de ståndpunkter som du kan läsa här är ingalunda nya. Redan 2018, i sitt remissvar till den utredning regeringen tillsatt angående konventionen, argumenterade kväkarna mot dem.

Moderaternas svar

En av FN:s viktigaste uppgifter är att verka för nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen. Det är bedrövande att risken för spridning av massförstörelse­vapen har ökat de senaste åren. Dagens kärnvapenländer måste gå i främsta ledet och minska sina egna kärnvapenarsenaler för att med trovärdighet kunna driva icke-spridningsfrågorna. Även de taktiska kärnvapnen måste omfattas av nya nedrustningsavtal, och ett provstoppsavtal måste komma på plats.

Det svenska engagemanget för nedrustning och icke-spridning av kärnvapen ska fokusera på områden där Sverige kan skapa verklig och tydlig nytta. Tyvärr uppfyller inte FN:s konvention om kärnvapenförbud (TPNW) detta kriterium. Eftersom kärnvapenmakterna står utanför konventionen, riskerar den i stället att försvaga FN:s fördrag om förhindrande av spridning av kärnvapen (NPT). I förlängningen innebär det att kärnvapenförbudskonventionen faktiskt riskerar att också bidra till utebliven nedrustning. Dessutom kan en svensk ratificering få mycket negativa följder för Sveriges egna försvarssamarbeten med andra länder. Regeringens utredare rekommenderar att Sverige inte undertecknar eller ratificerar kärnvapenförbudskonventionen. Moderaterna delar denna slutsats.

För att på bästa sätt bidra till kärnvapennedrustning bör Sverige i stället kraftfullt driva en linje som syftar till att främja och värna existerande processer, såsom NPT och den bredare NPT-regimen. Det är viktigt att det fullständiga provstoppsavtalet (CTBT) kan träda i kraft och stärkas.

Sverigedemokraternas svar

SD stöder inte tanken på att skriva under konventionen om kärnvapenförbud. Sverige genomför redan nu gemensamma övningar med somliga kärnvapennationer, vilka ofta har som princip att inte tala om huruvida deras förband har med sig kärnvapenladdningar eller inte. En sådan konvention skulle med den nuvarande utformningen i princip tvinga oss att i sådana fall säga nej till all medverkan av förband från sådana nationer eftersom det inte går att veta om de är kärnvapenbärande eller ej vid det specifika tillfället.

Det är knappast möjligt att förbjuda kärnvapen utan att de stormakter som har egna kärnvapen tar initiativ till det avskaffandet, oavsett vilken ställning Sverige tar. Det är så att säga där bollen ligger. Man kan naturligtvis på olika sätt uppmuntra kärnvapenmakterna att ta steg i den riktningen och det går att se toppmötet mellan den amerikanske presidenten Donald Trump och den nordkoreanske ledaren Kim Jong Un som ett steg i den riktningen.

Vänsterpartiets svar

Vi håller helt med om att kärnvapen borde förbjudas och att Sverige ska skriva under nämnda FN-konvention mot kärnvapen! Vi har också bl.a. föreslagit kärnvapenfria zoner i Europa, Norden och Arktis. Här kommer lite länkar om ni vill läsa mer om vad vi tycker.

Här är en länk till en interpellationsdebatt mellan vår utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling och utrikesminister Ann Linde: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/nedrustningsmotet_H610280

Riksdagsmotionen förbjud kärnvapen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forbud-mot-karnvapen_H402156

För militär alliansfrihet: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/for-militar-alliansfrihet_H502554

Centerpartiets svar 

Tack för erat mejl och erat inspel! Vi tar det med oss.

Liberalernas svar

Liberalerna står bakom regeringen och riksdagens beslut att inte ratificera konventionen om förbudet av kärnvapen av ett flertal anledningar. Den främsta är att det skulle försämra rikets säkerhetspolitiska läge då flera av Sveriges närmsta samarbetspartners signalerat att både multi- och bilaterala avtal skulle påverkas negativt om Sverige ratificerade konventionen.

En annan anledning är att regeringens särskilt utsedde utredare, i sin rapport från 2019, uppmanade till att inte skriva under konventionen då den enligt utredaren var ofullständig och att det därför ansågs vara riskabelt att underteckna det för att sedan hantera eventuella konsekvenser efterhand. Liberalerna vill istället fortsätta det arbete som sker inom det ickespridningsavtal som 190 länder i dagsläget signerat, där till skillnad från förbudet mot kärnvapen, de flesta kärnvapenmakter deltar.

Miljöpartiets svar

Vi stödjer er åsikt. Miljöpartiet vill införa ett globalt kärnvapenförbud.

Tack för ert viktiga arbete!