Riktlinjer för Kväkarhjälpens verksamhet

Kväkarhjälpen är ett organ inom Vännernas Samfund i Sverige, Kväkarna, med uppgift:

  • att bedriva utvecklingssamarbete i andra länder,
  • att insamla och ansöka om medel därtill,
  • att vara ett språkrör för Samfundets internationella biståndsverksamhet.

Utvecklingssamarbete bedrivs i projektform, inte genom enskilda personer.

Projekt ska verka i överensstämmelse med de värderingar som ryms i kväkartraditionen:

  • Insatser ska ge bidrag till fred, försoning och respekt för alla människors okränkbarhet och lika värde. Att bekämpa fattigdom är att bygga fred.
  • Vår inspiration är kärlek, rättvisa, jämlikhet, gemenskap och ömsesidigt ansvar för en hållbar utveckling.
  • Insatser ska genomföras med respekt för olika livsåskådningar.
  • Vi är övertygade om det godas möjlighet i varje människa.

Projekt ska fungera så att:

  • insatser ger hjälp till självhjälp,
  • de redan på planeringsstadiet och i hela genomförandet involverar de människor till vilka projekten vänder sig,
  • insatser kan genomföras inom rimlig tid av våra samarbetspartner och fortsätta utan understöd från oss.

Kväkarhjälpens insamlingsverksamhet och ekonomi granskas av auktoriserad revisor.

Arbetet med Kväkarhjälpen handläggs av en kommitté vars medlemmar väljs av samfundets årsmöte.

Dessa riktlinjer antogs av Vännernas Samfund, årsmötet 2015.