Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald

”En dag får människorna åter höra världen andas igen. Det blir när världen återtagit den rytm och det arbetssätt som hör levande väsen till. Mänskligheten har genomlevat en lång period med härskartanken som målsättning. Den skulle nödvändigt skriva sina egna lagar på jorden även om det betydde trotsinställning mot naturen, mot naturens barn och naturens lag inom oss själva.”

Elin Wägner, ur Väckarklocka (1941)

Vi befinner oss idag i flera olika globala kriser som, var och en för sig och tillsammans, på sikt hotar livet på Moder Jord. Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald arbetar på olika sätt med att utveckla dessa frågor i samfundet, till exempel genom att lyfta dem i samband med retreater och föredrag. Vi välkomnar de Vänner och Vänners vänner som vill vara med i arbetet att ta kontakt med oss.

Nätverket har idag en Facebookgrupp, ”Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald”. Sidan är öppen för alla som är intresserade av att arbeta med dessa viktiga överlevnadsfrågor, tillsammans med oss i kväkaranda. Vi arbetar med att skapa ytterligare kanaler för engagemang. 

Som Vänner och Vänners vänner med intresse för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald är vi ofta engagerade i andra demokratiska organisationer som arbetar med dessa frågor. Vi vill uppmuntra till ett sådant samarbete, både i Sverige och internationellt. Vi ser det som ett naturligt komplement till vårt engagemang inom samfundet. 

Om du har frågor om vårt arbete är du välkommen att höra av dig på e-post: miljo@kvakare.se

Nyheter om kväkarnas miljöarbete

Juni 2021

I Landets Fria Tidning finns en krönika av Nicklas Adamsson om Pilgrim´s walk for future som flera Vänner och Vänners vänner kommer att delta i på olika sätt.

Under hösten 2021 kommer Kväkarnas nätverk för klimat, miljö, natur och biologisk mångfald att bjuda in till Zoom-seminarier. Syftet är att tillsammans med intresserade Vänner och Vänners vänner närmare undersöka hur vi kan fördjupa vår förståelse av människan som en del av naturen, för att vi bättre ska förstå hur kväkarna kan arbeta andligt och praktiskt för att möta människors behov i den tid vi lever i. Mer information kommer i höstens program. Texten om hållbarhet, som finns att läsa här strax nedanför, ska ses som en tankeväckande inledning och utgångspunkt.

Hållbarhet

Den gamla berättelsen

Människan som härskare

I vår värld dominerar en berättelse som går ut på att utvinna jordens rikedomar. De naturliga systemens mångfald utarmas och töms på liv för att ensidigt betjäna en art i väven av livsformer – människan. Ensidigheten skapar sårbara monokulturer och kalhyggen. Andra arter som inte människan har omedelbar nytta av trängs undan, berövas livsutrymme och utrotas. Föroreningar släpps ut i luft och vatten utan tanke på kommande generationer. Vi har på kort tid skapat miljökris, klimatkris, hållbarhetskris och en kris för den biologiska mångfalden.  

Myten om oändlig ekonomisk tillväxt

För att människans kolonisation av världen ska fungera måste berättelsen rättfärdiga upphöjandet av en livsform och kultur över alla andra. Navet i den här berättelsen är myten om oändlig ekonomisk tillväxt. Myt – för den är inte möjlig på en begränsad planet. En ekonomi som hela tiden måste växa måste utvinna, producera och konsumera i en allt snabbare takt.

Människans girighet uppmuntras

Resultatet blir en destruktiv och ohållbar livsstil som uppmuntrar till girighet för att öka konsumtionen av nya varor. Det leder till ständigt ökat uttag av ändliga resurser, vilket ökar miljöförstöringen i en ond spiral som till sist hotar allt liv på jorden.

Miljökrisen – en andlig och existentiell kris

Den rika världens människor har i grunden tappat kontakten med naturen. Istället för att inse att vi ingår i och är helt beroende av den stora livgivande väven tror vi att vi med vetenskapens hjälp står över naturen. Om ekosystemen pressas och utarmas förbi ”tipping point” finner de nya balanspunkter bortom vår kontroll och slutar att ge. Dött hav, öken, förorenad natur, vattenbrist… leder till vår egen undergång.

En ny berättelse

Relationell rikedom – den verkliga rikedomen

Vi måste välja en ny berättelse, en berättelse om världen som den verkligen är – ett sambandsmysterium av liv där allt påverkar allt och där balanserade relationer mellan ett myller av arter är den verkliga rikedomen och en förutsättning för fortsatt liv.

Livet är heligt

Livet är ett och vi är förbundna och ömsesidigt beroende av allt annat liv. Varje livsform har ett grundläggande värde med rätt till ett eget liv och tillgång till naturliga livsbetingelser. Utan varierade och rika livsbetingelser dör livet.

Jorden är vårt gemensamma hem

Livet som flödar genom världen ger upphov till mängder av fascinerande livsformer. Vi kan förundras över naturens skönhet, rikedomen av former och färger, mångfalden i funktion och livsanpassning. Livet i naturen samspelar och gestaltar sig på sätt som vi inte trodde var möjliga.

En ekonomi inom planetens gränser

I naturens ekologiska system skapas det överflöd vi lever av. För att ekosystemen ska vara harmoniska och livskraftiga krävs sunda ekonomiska lagar som reglerar hushållningen. Det nödvändiga uttaget får inte vara för stort.

Omvärdering och handling

Människan som förvaltare

Människan måste släppa härskartanken över naturen och axla ett ödmjukt ansvar att förvalta och ge vidare en god värld för våra barn och kommande generationer. De levande systemens villkor måste respekteras för att de ska förbli bärkraftiga och livgivande. Förgiftad och ödelagd natur måste återställas så att det vilda livet kan återvända. Tillräckligt stora områden måste avsättas där naturen får vara i fred och mångfalden blomstra på sina egna villkor.

Måste mäta välstånd på nya sätt

Det krävs att vi granskar och värderar följderna av vår interaktion med vår naturliga omgivning. Alltför ofta mäts värdet och kostnaden bara i pengar och vanligtvis tas inte gömda kostnader för förorening och övernyttjande med i kalkylen. Det sättet att beräkna värde nedvärderar och alienerar oss från det verkliga värdet av artrikedomen

En ekonomi för de fattiga och för jorden

Ekonomin måste istället vara kopplad till värdet av stabila och rika ekosystem. Dess överflöd bör i första hand gynna fattiga människor som behöver ökad materiellt välstånd.

Vi har bara en planet

Den rika världen bygger välstånd och konsumerar på ett sätt som kräver flera planeter. Men vårt välstånd får inte byggas på andra människors, framtida generationers och andra livsformers bekostnad. Vi måste söka fredliga sätt att leva tillsammans, med respekt för andra varelser och jorden. Fred kräver att vi arbetar för en rättvis och jämlik fördelning av resurser. Vi kan söka och uppskatta en enkel livsföring som innebär att veta när jag har nog, att lära sig avstå och leva på ett sätt som är möjligt för alla på jorden.