Kristet ursprung, stor bredd

Sök inte formeln, som förenar oss.
Sök kraften att från formeln kasta loss.
Bygg ej en lära, lämplig för idag.
Lev stilla fram det inre livets lag.
Försök ej tolka korsets hemlighet.
Det tolkas bäst av den som burit det.
Försök ej pressa Andens frihet in
i ramen av en tanke som är din.

Greta Langenskjöld, 1958

Är kväkarna kristna?

Det viktigaste för kväkarna är den inre kontakten med det gudomliga som gör hela livet heligt. Från det att kväkarrörelsen uppstod i England på 1600-talet och fram till 1900-talet har det varit självklart för kväkare att kalla sig kristna, trots att kväkardomen på flera sätt skiljer sig teologiskt från andra kristna samfund. För många är det fortfarande så, men numera finns det också kväkare som inte kallar sig kristna, och som inte alls använder sig av ett kristet språk för att sätta ord på sin gudsupplevelse.

Det finns i samfundet en stor bredd i olika uppfattningar om Gud och Kristus. Många kväkare kallar det av Gud i varje människa för Kristus och knyter Kristus till en historisk person, Jesus från Nasaret. Andra kväkare ser hellre Jesus som ett föredöme att leva efter, och för vissa är han oviktig.

Stackars Jesus, bara man ville dyrka honom lite mindre och höra på honom lite mer.

Emilia Fogelklou

Att kväkare kan ha så vitt skilda uppfattningar och ändå känna en samhörighet har sin förklaring i att man poängterar mötet med det gudomliga som en direkt och omedelbar upplevelse och inte ser teologiska diskussioner som lika viktiga, en inställning som funnits med ända sedan 1600-talet.

Inom kväkarsamfundet förekommer inte nattvard, dop och annan yttre liturgi som är vanlig i de flesta kristna kyrkor, och det finns heller ingen trosbekännelse.