Nomineringskommitten

Nomineringskommittén önskar på olika sätt få reda på vad medlemmarna skulle vilja tjäna samfundet med. Vi har på sistone kunnat glädja oss åt många nya medlemmar, och det känns särskilt viktigt att deras gåvor tas tillvara på ett bra sätt. Så, Vän, läs igenom listan, även om du inte är ny medlem! Hittar du något område där du skulle vilja bidra, berätta det för oss genom att skriva ditt namn längst ner och lägga lappen i brevlådan i kapprummet på Kväkargården. Eller skicka den till nomineringskommitten@kvakare.se, eller bara skriv och berätta! Vi får då bättre förutsättningar att arbeta fram ett förslag till arbetsfördelning till Samfundsrådet.

/ Nomineringskommittén

Uppdrag

AU, arbetsutskottet: Samfundets ”styrelse”. Fattar beslut mellan årsmöten och samfundsråd samt gör ärendelista och skriver protokoll till dessa. En är ombud, och en är kassör. Möten 1 gång per månad

Bokförare: Bokför alla ekonomiska transaktioner i bokföringsprogrammet Visma. 5 pärmar med verifikationer. Gör bokslut. Deklarerar.

Revisor: Reviderar AU:s, bokförarens och kassörens arbete.

Kväkarhjälpen: Tar initiativ till och söker bidrag till biståndsprojekt främst i Afrika och Bangladesh. Omfattande arbete med att söka SIDA-bidrag.

Revisor kväkarhjälpen: Reviderar kväkarhjälpskommitténs arbete (auktoriserad revisor).

Årsskriftskommitté: Redaktionskommitté för den i princip årligen utkommande skriften ”Erfarenheter”. Ombesörjer tryckning och distribution.

VänNytt: En person sammanställer 4 ggr per år samfundets nyhetsblad.

De äldste: Handlägger medlemsansökningar. Övergripande omsorg om samfundets andliga liv och ansvar för studier som gagnar samfundet.

Biblioteksansvariga: Gallrar och förnyar ”Kväkarbiblioteket” som är placerat på Kväkargården men har mindre filialer som sköts av lokala andaktsmöten.

Kommitté för hemsidan: Ser till att samfundets ansikte utåt på nätet presenterar Vännernas Samfund på ett så bra sätt som möjligt. Håller information aktuell, redigerar vid behov.

Huskommitté: Bevakar att Kväkargården sköts på ett bra sätt. Stöd för husvärden (anställd på deltid).

Kväkarbokskommittén: Fortsätter arbetet med att sammanställa en handbok om kväkarna. ”Ur kväkarerfarenheten” har redan kommit ut, men behöver kompletteras.

Medlemslistan: Bevakar att det ständigt finns en aktuell förteckning över medlemmar. Förteckningen skickas ut en gång per år, efter årsmötet, samt till nya medlemmar.

Kontaktregister: Håller ordning på ett dataprogram som har register och etiketter för medlemmar och Vänners vänner, både digitalt och analogt.

Sammanställning av årsmöteshälsningar: Tar del av årsmöteshälsningar från kväkarmöten i hela världen (via årsmöteshälsningar: världskommitténs hemsida) och sammanställer ett urval av dessa för att delge det svenska årsmötet.

Vigselförrättare: Förrättar vigslar på kväkarvis.

Barn- och ungdomskommitté: Bevakar efter förmåga möjligheter för barn och ungdomar att med ansvar för sommar- träffas i former som är både kväkerska och ungdomliga. Huvudsakligen arrangör av sommarlägret på Svartbäcken i juli–augusti.

Årsmöteskommitté: Står för planeringen och det praktiska arbetet i samband med årsmötet, i samråd med AU (arbetsutskottet), som har de ekonomiska ramarna, och De äldste, som föreslår SR:s (samfundsrådet) årsmötestema.

Nomineringskommitté: Skaffar sig kännedom om medlemmarnas gåvor (speciella förmågor) och anpassar dessa till samfundets behov. Presenterar en lista som denna med namnförslag en gång om året.

Nomineringsgrupp: Lämnar vid höstens samfundsråd förslag till namn att ingå i nomineringskommitté. Uppgiften kan dock när som helst aktualiseras på grund av en oplanerad avgång.

Representanter

EMES: Två representanter som deltar i EMES:s (Europeiska sektionen av Världskommittén) årsmöte och är en aktiv länk mellan samfundet och EMES och Världskommittén. Två suppleanter.

QCEA: En representant som deltar i två QCEA-möten om året (Quaker Council for European Affairs, i Bryssel) och är en aktiv länk mellan samfundet och QCEA. En suppleant. SEAPPI: Ingår i styrgruppen för det svenska ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina och Israel. Deltar i urval av svenska deltagare i programmet.

Nordiska Årsmöteskommittén: Planerar och genomför de nordiska årsmötenas gemensamma samling vart tredje eller fjärde år, som regel på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv.

Kontaktpersoner

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd (SEK): Deltar efter förmåga i SEK:s möten och håller sig à jour med det som händer där och hur kväkarna kan bidra till ömsesidigt utbyte med andra kyrkor som är med i rådet.

Unga Vänner: Ett samlande namn för den händelse en ungdomsaktivitet planeras. Som regel för få svenskar i åldersgruppen 18–30.

Kontaktperson EMEYF: (EMEYF = European and Middle East Young Friends), från ca 18 till ca 30 år. Träffas en gång om året. Talar engelska.

————————————————————————

Jagkan tänka mig att bli tillfrågad inom följande områden:

Namn:___________________________________________
Telefon:__________________________________________
Epost:___________________________________________

Lämnas till Nomineringskommittén